Saturday, June 25, 2011

ડો. મહેબૂબ દેસાઈના ઇતિહાસકાર તરીકેના પ્રદાનની નોંધ લેતો લેખ

જાણીતા સામાયિક "કુમાર"ના જુન ૨૦૧૧ના અંકમાં ગુજરાતના ઇતિહાસકારો શ્રેણીમાં
ડો. જયકુમાર શુકલે ડો. મહેબૂબ દેસાઈના ઇતિહાસકાર તરીકેના પ્રદાનની નોંધ લેતો લેખ લખ્યો છે.
જેની કોટો કોપી આ સાથે સામેલ છે.No comments:

Post a Comment